Search form

Luk ma Peba 3:5

5Sɨ komkesa kipkip pɨpmet b'ogla imanggurki waken,

ɨ komkesa dor dɨde sukak pɨpmet ɨrɨnjɨp kesa iporki waken.

Ɨ kaokao nya dɨmdɨm auki waken,

dɨde komkesa negɨr b'uwombenapu gasa ewaikuri waken nya ke.