Search form

Luk ma Peba 3:7

7Ɨ Yoan rɨga bobo yɨt amninonj yepiya re wuwenonj ti pɨlwa baptiso okatam da, “Wɨn, negɨr guda kɨma gɨrem waina b'ɨgawar! Yet wen wumɨr amninonj da wɨn b'ogla b'ɨtkenindam Godɨmna ukoi soro kɨma b'ɨsagɨkam pɨlke rɨnte ra ik dem?