Search form

Luk ma Peba 3:8

8Sɨ onggɨt paemb ra wɨn singi engenda baptiso okatam, sɨ wɨn b'obogɨl garjog ke ɨmɨnjog engenjinam waina negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa, dɨde ket onggɨt engendi mɨle rɨrɨrɨnd kɨp kɨma mɨlend wɨmena tuwenyɨt. Ɨ wɨn goro odede nonyɨk b'atɨmdeninam da, ‘Sɨn re Abraamɨmna b'ɨga im.’ Mop nokɨp kon kea wen amninyɨn da God rɨrɨr e onggɨt gɨmo wa pɨlke Abraamɨmna b'ɨga tawɨnkiny.