Search form

Luk ma Peba 3:9

9Sɨ yapa re kea wul mop wus nate yɨbɨm ɨgogɨm. Sɨ yonggyam ɨta onggɨt yapa ke komkesa wul ɨgka teyeniny rɨnsim re maka b'ogɨl kɨp ejagɨkanj, dɨde ton ket wul wa teskokiny so omnɨkam.”