Search form

Luk ma Peba 4:1

Satana Yesund Otonkena Yiyenonj

(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)

1Ɨ Yesu Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr omni na yɨraronj Yordan kɨlɨm. Sɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Tin wɨp yomnonj wul kesa tungg wa.