Search form

Luk ma Peba 4:12

12Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Yɨna peband kwa ɨja emb jɨ yindeny da, ‘Man goro moina Yonggyam Godɨnd otonkena mɨlend oramitenɨm!’”