Search form

Luk ma Peba 4:14

14Ɨ ket Yesu Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna danda kɨma na ɨtendonj Galili eriya wa, sɨ Ti gatab yɨdɨr yɨt re kea kupka eriya nata yikenonj.