Search form

Luk ma Peba 4:16

Rɨgap Yesund Yɨsayo Najaret Taunɨnd

(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)

16Ɨ ket Yesu ɨtendonj Najaret taun wa rɨkɨnd re Ton ukoi awonj. Ɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr awonj, Ton kea ket yikonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa Tina get ke mɨle rɨrɨrɨnd, dɨde ket b'ɨgaronj wɨngɨr wa, ɨ ket onyitonj yɨna peba ogenkam.