Search form

Luk ma Peba 4:17

17Sɨ re yɨna peba owama rɨgat Ti yokawonj bageyam Isayamna eoromki peba, Ton ket peba yobgokonj dɨde oraka yiyonj onggɨtyam pɨpmet rɨkɨnd re odede yɨtkak ɨrɨki yebɨm da,