Search form

Luk ma Peba 4:18

18“Yonggyam Godɨmna Wɨngawɨnga ɨta kor pɨlɨnd,

mop nokɨp Ton kea ken gaya ke neaukonj

Tina b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam gasa kesa rɨga wa pɨlwa,

ɨ Ton kea ken nɨtmɨkitonj pɨtapɨta omnenam Tina mɨle,

opi re da ɨjobɨki rɨga ɨtrɨngkam ɨ yɨrdɨdɨ rɨga yɨr ɨpangkam,

ɨ dɨde bebɨg awɨr omnam towa pɨlke yepim re bebɨg wɨrand wekeny,