Search form

Luk ma Peba 4:21

21Ɨ ket Yesu b'atomonj opurena, ɨ ten amninonj da, “Yu kemb ɨtemb Isayamna ɨrɨki yɨtkak rɨrɨrkɨp ainy onggɨt opureni yɨtkak ke rɨna re wɨn utkundenya waina yɨpya ke.”