Search form

Luk ma Peba 4:22

22Sɨ komkesa rɨgap sam kɨma yɨt yɨmjateno Ti gatab, ɨ ton ket kɨd kesa aena wuwenonj Tina tugɨm ke opureni wurar kɨma yɨtkak gatab, ɨ ton b'ɨgekento da, “Rɨngma, ma ɨnte jɨ Yosepɨmna B'ɨga?”