Search form

Luk ma Peba 4:23

23Sɨ Yesu ten ramnin da, “Wɨn opima Kornɨm onggɨtyam tendam gatab yɨt tendenindam da, ‘Dokta! Man naska molenggyam moina kopa ke b'ɨsakende!’ Wɨn kwa tendenindam da, ‘Sɨn kea utkundentondam komkesa mɨle rɨna re man amnɨkinot Kaparnaum taunɨnd. Sɨ onggɨt paemb man b'ogla kwa dɨkɨnd moinajog tunggɨnd tamnɨkinyɨt onggɨtyam komkesa mɨle.’”