Search form

Luk ma Peba 4:24

24Ɨ kwa Ton ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rɨgap makwa ɨta bageyam simesime yomnɨkenenyi tinajog tunggɨnd.