Search form

Luk ma Peba 4:25

25Ɨ Kon kwa ɨmɨnjog wen tamninyɨn da Eliyam wɨnɨnd re piro kesa wɨn awonj nowa kemag dɨde siks (6) mobi kɨma dɨde ukoi sou aukonj komkesa Israel gowɨnd, ma yɨpa kɨma mik kongga na wekenonj Israel wɨngɨrɨnd.