Search form

Luk ma Peba 4:26

26Ajɨ onggɨt wɨnɨnd God maka Eliyand yɨtmɨkitonj towa pɨlwa, ajɨ atata b'enga kantri wa, yɨpa mik konggam pɨlwa de Sarepta tungg wa Sidon eriya wɨngɨrɨnd.