Search form

Luk ma Peba 4:27

27Ɨ kwa ma yɨpa kɨma leprosi kopa rɨga na wekenonj Israel wɨngɨrɨnd onggɨt wɨnɨnd re Elisa bageyam yebɨm. Ajɨ makwa yɨpa rɨga kɨlkɨp kesa awonj towa wɨngɨrɨnd, ajɨ ɨna yɨpaina Siriya rɨga Naaman nenat.”