Search form

Luk ma Peba 4:31

Negɨr Wɨngawɨnga ma Okati Rɨga

(Mak 1:21-28)

31Ɨ re Yesu yikonj de Kaparnaum taun wa Galili eriya wɨngɨrɨnd, ademb de Ton ket rɨga ouyaena eyeneninonj ita Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr wɨngɨrɨnd.