Search form

Luk ma Peba 4:38

Yesu Jogjog Rɨga Kopa ke Esakenjinonj

(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)

38Ɨ Yesu ket Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met yɨraronj, dɨde ket yikonj Simonɨmna met wa. Ɨ Simonɨmna konggayam jeam re omanda ukoi juwar kɨma wɨbnonj. Sɨ rɨgap ket Yesund wumɨr yomno ti gatab.