Search form

Luk ma Peba 4:42

Yesu Nɨnda Tungg nata Yikenonj God ma Yɨt Pɨtapɨta Omnenam

(Mak 1:35-39)

42Ɨ re ket yɨsparonj, Yesu taun ke opendonj dɨde yikonj tintawar wa. Ɨ re rɨga bobop Tin oraka yiyeno, ton kea Tin yodaro, ngɨrpu ton ket Yesund yogoko da, “Goro sɨn nɨtrarinɨm!”