Search form

Luk ma Peba 4:43

43Ajɨ Yesu mɨra amninonj da, “Kon b'ogla God ma pumb tungg gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena iyenyɨn deta kwa nɨnda taun nata, mop nokɨp God onggɨt rɨl mapenaemb Ken nɨtmɨkitonj.”