Search form

Luk ma Peba 4:44

44Sɨ Ton ket kea God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata komkesa Yuda eriya wɨngɨrɨnd.