Search form

Luk ma Peba 4:8

8Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Man moina Yonggyam Godɨnd kumsos emkenenyɨt,

ɨ Ti nena mana emb wɨko omnɨkaenenyɨt.’”