Search form

Luk ma Peba 4:9

9Ɨ kwa ket Satana Yesund wɨp yiyonj de Yerusalem taun wa, dɨde Tin yonyitonj yɨpa yɨnamet papkak kumbɨnd. Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Rada Man Godɨmna B'ɨga et, ɨngkek Man Molenggyam b'atiyakite de gou wa!