Search form

Luk ma Peba 5

Yesumna Naskajog B'auyaena Rɨga

(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)

1Ɨ yɨpa wɨnɨnd re rɨga bobo Godɨmna yɨtkak utkundeno Yesum pɨlke, ton pɨpmet b'ɨsatena kɨma Yesund yɨwatɨnto. Sɨ Ton re onyiti na yɨbnonj Genesaret sɨpa yurund. 2Ɨ Ton nɨmog gɨga yɨr angonj rɨna re sɨpa yurund gɨl wa ɨsonati ebnonda. Ajɨ kabum ɨwɨka rɨgap kea onggɨt gɨga ke gɨl ɨpkɨto dɨde ket ton gɨr ɨseka nat wekenonj. 3Ɨ Yesu yɨpa gɨga kumb wa angitonj, ɨt re Simonɨmna gɨga. Sɨ Ton ket Simonɨnd yerkitonj gɨl ke gɨga ɨsonatam sobijog ngai de nyɨ wa. Ɨ re rɨgap gɨga yɨsonato nyɨ wa, Yesu ket omitonj gɨga kumbɨnd, ɨ ɨngkenaemb ket Ton rɨga bobo auyaeninonj. 4Re ket Ton ouyaena seg awonj, Simonɨnd yomnonj da, “Gɨga yiya kunɨnkunɨn kubol wa, ɨ amaemb de wɨn ket kabum ɨwɨkam gɨr tekoukindam!” 5Sɨ Simon mɨra yomnonj da, “Ukoyam! Sɨn ke pop b'asoindam sɨwɨny pɨnpɨn, ajɨ makwa ngai nangga na ewɨkindam. Ajɨ ke man mindenyɨt, sɨ b'ogɨl e kon opima gɨr tekoukinyɨn.” 6Re ket ton Yesumna yɨt rɨrɨrɨnd wɨko yomnɨko, sɨ ton ket ma yɨpa kɨma kabum na ewɨkto opimemb da jogjog, ngɨrpu towaina gɨr ɨpka wuwenonj. 7Sɨ ton ket yɨm ke ara eauto towa wɨkomadwar yepiya re yɨpa gɨgand wekenonj da, “Tuyɨm yɨm okawam!” Seg ton ket tuwonj, ɨ ket nɨmognɨmog gɨga yɨndangɨr amno, sɨ osiemb re gɨga kea ɨtwa ekonda momta iuyongam. 8Ɨ re Simon Petro onggɨtyam mɨle yɨr yongonj, ton ket sap otendonj Yesum wɨpɨnd ukoi b'ɨsnawa kɨma, ɨ yindonj da, “Yonggyam! Ewaikite kor pɨlke! Nokɨp kon re negɨr mɨle rɨga en.” 9Mop nokɨp ton dɨde komkesa rɨga yana kɨma re ton yɨpand wɨko yomnɨko kabum ɨwɨkam, kɨd kesa na auto onggɨtyam jogjog kabum map rɨna re ton ewɨkto. 10Ɨ Jebedaimna b'ɨga Yakobo ake Yoan yesi re Simonɨmna wɨkomad, toda kwa odede yɨpa wɨp na kɨd kesa awonda. Sɨ ket Yesu Simonɨnd yomnonj da, “Goro moga tawɨm! Man yu bibɨr ke taet ra ket rɨga ɨwɨkayam et.” 11Seg ton ket gɨga gɨl wa esoneno, dɨde ket komkesa gasa erarkɨto, ngɨrpu Yesund yɨmta yundoko.

Yesu Leprosi Kopa Rɨga Yɨsakendonj

(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)

12Ɨ re Yesu yɨpa taunɨnd yɨbnonj, adea de yɨpa leprosi kopa ke ɨkangɨndi rɨga yɨbnonj. Ɨ re ton Yesund yɨr yongonj, ton as eamanta kɨma sap otendonj Ti wɨpɨnd, dɨde ket Tin ɨl yongkonj da, “Yonggyam! Ra man singi taet, Man rɨrɨr e ken kɨlkɨp kesa notɨnyɨt.” 13Ɨ Yesu ket Tina yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket tin yesopayonj odede yɨt kɨma da, “Kon ɨta singi. Kɨlkɨp kesa ae!” Sɨ odenja ɨt ra leprosit tin yɨraronj. 14Ɨ Ton ket tin yingawonj da, “Goro yena wumɨr omnɨm! Ajɨ dɨmdɨm na meket moina jɨ ouyawam de yɨna sɨ rɨgam pɨlwa. Ra ton ɨmjas dor da kea man ɨmɨnjog kɨlkɨp kesa aet, man ket Godɨm sɨ gasa tanggɨkinyɨt dor, ɨ eyinyɨt de yɨna sɨ rɨgam pɨlwa sɨ omnɨkam Mosemna b'ingawa yɨt rɨrɨrɨnd. Nokɨm da ɨdenat ton mɨtɨmjas rɨga wa wɨpɨnd da, ‘Man kea b'ɨsakenjɨt dɨde kɨlkɨp kesa aet.’” 15Ajɨ Yesum gatab yɨdɨr yɨt re kea b'usaya warabag auka yikenonj. Ɨ ket jogjog rɨga bobo yɨpand wuwenonj Ti pɨlwa yɨt utkundam dɨde towaina kopa ke ɨsakendam. 16Ajɨ Yesu kea towa pɨlke ewaikenenonj dɨde yikenenonj rɨga kesa tungg nata, ɨ ket ademb ta yɨr opmitenenonj.

Yesu Dɨmɨr Kopa Rɨga Yɨsakendonj

(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)

17Ɨ yɨpa wɨnɨnd re Yesu rɨga ouyaena eyeninonj, Parisai rɨga dɨde gog yɨt ouyaena rɨga omanda omnɨki wekenonj yepiya re wuwenonj komkesa tungg ke Galili eriya wɨngɨrɨnd ɨ Yuda eriya ke ɨ Yerusalem taun ke. Sɨ Yonggyamɨmna danda kea dɨkɨnd Yesum pɨlɨnd yɨbnonj kopa rɨga ɨsakendam. 18Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda rɨgap yɨpa dɨmɨr kopa rɨga tɨtɨnd iyo, ɨ ton ket nya oraka eyento tin met wɨngɨr wa ɨgaram dɨde oramitam Yesum wɨpɨnd. 19Ɨ re ket maka re nya yodaro tin ɨgaram wɨngɨr wa rɨga bobo map, sɨ ton ket bau ke tɨt na ɨjo, ɨ wuwonj de ket met papkak kumb wa, ngɨrpu ton ket tumɨnd ouki gasa yotorko. Seg ton ket onggɨt borand tin inka yiyo tɨt kɨma de Yesum tunkɨpjog wa, ɨ ket yoramito Ti wɨpɨnd. 20Ɨ re Yesu towaina gar ke utkunda yɨr yongonj, Ton yomnonj da, “Kor rɨga! Moina negɨr mɨle kemb awɨr auranj.” 21Ɨ re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨgap onggɨtyam yɨt utkundo, ton kea yɨt b'iklawa yiyeno da, “Yete jɨ rɨga ɨt re Godɨnd yɨsadreny? Yete rɨrɨr e negɨr mɨle awɨr omnɨkam? Ajɨ Godta tinta yɨpaina.” 22Sɨ Yesu re kea wumɨr yokatonj towaina b'iklawa yɨt gatab, ɨ Ton ket ten amninonj da, “Nangga pae wɨn yɨt b'iklawa yiyenya waina garɨnd? 23Rɨnte yɨt opulitam wewa ainy ɨt re da, ‘Mor negɨr mɨle kemb awɨr auranj' o da, ‘Utnyite, ɨ menon yokate'? 24Ajɨ Kon yɨpa gasa e omnɨken wen ouyawam da Rɨgamna B'ɨgam ɨta Ti danda gowukoyɨnd negɨr mɨle awɨr omnɨkam.” Ɨ Ton ket ɨtemb rɨgand yomnonj yet re dɨmɨr kopa kɨma yɨbnonj da, “Kon motɨnyɨn. Utnyite, moina tɨt yurowate, ɨ moina met wa meke!” 25Seg re ket odenja ton utnyitonj towa wɨpɨnd, ɨ tɨt yurowatonj rɨkɨnd re ton yutungi yɨbnonj, ɨ ket yiwatonj tina met wa Godɨnd esourena kɨma. 26Sɨ komkesa rɨga kea wɨnga kesa auto, ɨ ket Godɨnd esourena yiyeno, ɨ dɨde ukoi mogat kea ten akasinonj. Sɨ ton ket endento da, “Yu men kɨd kesa kɨma e yiyata b'ogɨl mɨle yɨr yongu.”

Yesu Teks Imdayam Lebind Ara Yemokonj

(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)

27Ɨ onggɨt kak ke ket Yesu opendonj, Ton kea yɨpa teks imdayam rɨga omiti yɨr yongonj teks imdapu metɨnd, nyɨ da Lebi. Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” 28Ngɨrpu ton ket utnyitonj, ɨ ket komkesa gasa erarkinonj, dɨde ket Yesund yɨmta yundokonj. 29Seg Lebi ket ukoi owou yomnɨkonj Yesu kɨma diyamdiyam awowɨm tina metɨnd. Sɨ ma yɨpa kɨma teks imdayam rɨga bobo ɨ kwa nɨnda rɨga yɨpand diyam awowɨnd wekenonj Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga kɨma. 30Ajɨ re Parisai rɨga dɨde towa gatab ke gog ouyaena rɨgap onggɨtyam mɨle yɨr yongo, ton kea Yesumna b'auyaena rɨga ugagto dɨde egekitto da, “Nangga mop paim wɨn diyam aindam dɨde nyɨ anaikindam yɨpand teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam kɨma?” 31Seg ket Yesu ten mɨra amninonj da, “Ma kopa kesa rɨgapim dokta singi omnyi, ajɨ kopa kɨma rɨgapim. 32Kon ma negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na tatupinond engendam negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa, ajɨ Kon ara emokam tatupinond re negɨr mɨle kɨma rɨga na towanɨm engendam negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa.”

Owou Uwabɨka Wɨn Okata gatab Yɨt

(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)

33Seg ton ket Yesund yomno da, “Yoanɨmna b'auyaena rɨgap opima ita wɨnɨnd owou uwabɨka dɨde yɨr opmita wɨn akatenenanj, ɨ toda Parisai rɨga waina b'auyaena rɨga kwa odede ima aukenenanj. Ajɨ Moina b'auyaena rɨga wuweny re owou dɨde onaika nasim.” 34Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Rɨngma, wɨn rɨrɨr im sisɨl kongga kɨma rɨgamna rɨgawar owou uwabɨka wɨn okatam tamnindam, ra ton sisɨl kongga kɨma rɨga dɨkɨnda towa wɨngɨrɨnd ɨbɨm? 35Ajɨ ɨta wɨn ik dem, ra sisɨl kongga kɨma rɨgat tewaikis dem towa pɨlke, sɨ onggɨt wɨn nasimemb dem ton ket owou uwabɨka wɨn okatenyi dem.” 36Ɨ Ton ket towa tendam yɨt usekawonj da, “Makwa yɨpa rɨgat ɨta sisɨl kobɨrgɨm ɨpɨk sobijog kɨb okatam dɨde onggɨt sisɨl kobɨrgɨm kɨb ke kesam kobɨrgɨm pasi omɨny. Ra ton odede omnɨk, ton ɨta ɨnyowɨk sisɨl kobɨrgɨm. Ajɨ onggɨtyam sisɨl kobɨrgɨm kɨb re ma ɨta b'itɨnkis onggɨt kesam kobɨrgɨmɨnd. 37Ɨ dɨde makwa yɨpa rɨgat ɨta sisɨl ɨk tangjɨkiny kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. Mop nokɨp sisɨl ɨk ɨta ɨnɨka ik, ajɨ kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga ra ma ɨta warabag tawɨk. Sɨ ra ton odede omnɨk, onggɨt sisɨl ɨkɨt opima onggɨtyam kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga temkiny. Sɨ ɨk ket tokombarɨk, ɨ onggɨtyam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga kwa da opima negɨr taukanj. 38Ajɨ ton b'ogla sisɨl ɨk tangjɨkiny de sisɨl b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. 39Sɨ makwa yɨpa rɨgat ɨta singi tainy sisɨl ɨk onayam kesam ɨk onai seg ke, mop nokɨp ton ɨja e indeny da, ‘Kesamyam re otomanti e.’”