Search form

Luk ma Peba 5:1

Yesumna Naskajog B'auyaena Rɨga

(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)

1Ɨ yɨpa wɨnɨnd re rɨga bobo Godɨmna yɨtkak utkundeno Yesum pɨlke, ton pɨpmet b'ɨsatena kɨma Yesund yɨwatɨnto. Sɨ Ton re onyiti na yɨbnonj Genesaret sɨpa yurund.