Search form

Luk ma Peba 5:10

10Ɨ Jebedaimna b'ɨga Yakobo ake Yoan yesi re Simonɨmna wɨkomad, toda kwa odede yɨpa wɨp na kɨd kesa awonda. Sɨ ket Yesu Simonɨnd yomnonj da, “Goro moga tawɨm! Man yu bibɨr ke taet ra ket rɨga ɨwɨkayam et.”