Search form

Luk ma Peba 5:13

13Ɨ Yesu ket Tina yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket tin yesopayonj odede yɨt kɨma da, “Kon ɨta singi. Kɨlkɨp kesa ae!” Sɨ odenja ɨt ra leprosit tin yɨraronj.