Search form

Luk ma Peba 5:14

14Ɨ Ton ket tin yingawonj da, “Goro yena wumɨr omnɨm! Ajɨ dɨmdɨm na meket moina jɨ ouyawam de yɨna sɨ rɨgam pɨlwa. Ra ton ɨmjas dor da kea man ɨmɨnjog kɨlkɨp kesa aet, man ket Godɨm sɨ gasa tanggɨkinyɨt dor, ɨ eyinyɨt de yɨna sɨ rɨgam pɨlwa sɨ omnɨkam Mosemna b'ingawa yɨt rɨrɨrɨnd. Nokɨm da ɨdenat ton mɨtɨmjas rɨga wa wɨpɨnd da, ‘Man kea b'ɨsakenjɨt dɨde kɨlkɨp kesa aet.’”