Search form

Luk ma Peba 5:15

15Ajɨ Yesum gatab yɨdɨr yɨt re kea b'usaya warabag auka yikenonj. Ɨ ket jogjog rɨga bobo yɨpand wuwenonj Ti pɨlwa yɨt utkundam dɨde towaina kopa ke ɨsakendam.