Search form

Luk ma Peba 5:17

Yesu Dɨmɨr Kopa Rɨga Yɨsakendonj

(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)

17Ɨ yɨpa wɨnɨnd re Yesu rɨga ouyaena eyeninonj, Parisai rɨga dɨde gog yɨt ouyaena rɨga omanda omnɨki wekenonj yepiya re wuwenonj komkesa tungg ke Galili eriya wɨngɨrɨnd ɨ Yuda eriya ke ɨ Yerusalem taun ke. Sɨ Yonggyamɨmna danda kea dɨkɨnd Yesum pɨlɨnd yɨbnonj kopa rɨga ɨsakendam.