Search form

Luk ma Peba 5:18

18Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda rɨgap yɨpa dɨmɨr kopa rɨga tɨtɨnd iyo, ɨ ton ket nya oraka eyento tin met wɨngɨr wa ɨgaram dɨde oramitam Yesum wɨpɨnd.