Search form

Luk ma Peba 5:22

22Sɨ Yesu re kea wumɨr yokatonj towaina b'iklawa yɨt gatab, ɨ Ton ket ten amninonj da, “Nangga pae wɨn yɨt b'iklawa yiyenya waina garɨnd?