Search form

Luk ma Peba 5:24

24Ajɨ Kon yɨpa gasa e omnɨken wen ouyawam da Rɨgamna B'ɨgam ɨta Ti danda gowukoyɨnd negɨr mɨle awɨr omnɨkam.” Ɨ Ton ket ɨtemb rɨgand yomnonj yet re dɨmɨr kopa kɨma yɨbnonj da, “Kon motɨnyɨn. Utnyite, moina tɨt yurowate, ɨ moina met wa meke!”