Search form

Luk ma Peba 5:25

25Seg re ket odenja ton utnyitonj towa wɨpɨnd, ɨ tɨt yurowatonj rɨkɨnd re ton yutungi yɨbnonj, ɨ ket yiwatonj tina met wa Godɨnd esourena kɨma.