Search form

Luk ma Peba 5:27

Yesu Teks Imdayam Lebind Ara Yemokonj

(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)

27Ɨ onggɨt kak ke ket Yesu opendonj, Ton kea yɨpa teks imdayam rɨga omiti yɨr yongonj teks imdapu metɨnd, nyɨ da Lebi. Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Yɨmta nundoke!”