Search form

Luk ma Peba 5:29

29Seg Lebi ket ukoi owou yomnɨkonj Yesu kɨma diyamdiyam awowɨm tina metɨnd. Sɨ ma yɨpa kɨma teks imdayam rɨga bobo ɨ kwa nɨnda rɨga yɨpand diyam awowɨnd wekenonj Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga kɨma.