Search form

Luk ma Peba 5:3

3Ɨ Yesu yɨpa gɨga kumb wa angitonj, ɨt re Simonɨmna gɨga. Sɨ Ton ket Simonɨnd yerkitonj gɨl ke gɨga ɨsonatam sobijog ngai de nyɨ wa. Ɨ re rɨgap gɨga yɨsonato nyɨ wa, Yesu ket omitonj gɨga kumbɨnd, ɨ ɨngkenaemb ket Ton rɨga bobo auyaeninonj.