Search form

Luk ma Peba 5:33

Owou Uwabɨka Wɨn Okata gatab Yɨt

(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)

33Seg ton ket Yesund yomno da, “Yoanɨmna b'auyaena rɨgap opima ita wɨnɨnd owou uwabɨka dɨde yɨr opmita wɨn akatenenanj, ɨ toda Parisai rɨga waina b'auyaena rɨga kwa odede ima aukenenanj. Ajɨ Moina b'auyaena rɨga wuweny re owou dɨde onaika nasim.”