Search form

Luk ma Peba 5:34

34Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Rɨngma, wɨn rɨrɨr im sisɨl kongga kɨma rɨgamna rɨgawar owou uwabɨka wɨn okatam tamnindam, ra ton sisɨl kongga kɨma rɨga dɨkɨnda towa wɨngɨrɨnd ɨbɨm?