Search form

Luk ma Peba 5:36

36Ɨ Ton ket towa tendam yɨt usekawonj da, “Makwa yɨpa rɨgat ɨta sisɨl kobɨrgɨm ɨpɨk sobijog kɨb okatam dɨde onggɨt sisɨl kobɨrgɨm kɨb ke kesam kobɨrgɨm pasi omɨny. Ra ton odede omnɨk, ton ɨta ɨnyowɨk sisɨl kobɨrgɨm. Ajɨ onggɨtyam sisɨl kobɨrgɨm kɨb re ma ɨta b'itɨnkis onggɨt kesam kobɨrgɨmɨnd.