Search form

Luk ma Peba 5:37

37Ɨ dɨde makwa yɨpa rɨgat ɨta sisɨl ɨk tangjɨkiny kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. Mop nokɨp sisɨl ɨk ɨta ɨnɨka ik, ajɨ kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga ra ma ɨta warabag tawɨk. Sɨ ra ton odede omnɨk, onggɨt sisɨl ɨkɨt opima onggɨtyam kesam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga temkiny. Sɨ ɨk ket tokombarɨk, ɨ onggɨtyam b'angga gɨm ke omnɨki ɨk ga kwa da opima negɨr taukanj.