Search form

Luk ma Peba 5:6

6Re ket ton Yesumna yɨt rɨrɨrɨnd wɨko yomnɨko, sɨ ton ket ma yɨpa kɨma kabum na ewɨkto opimemb da jogjog, ngɨrpu towaina gɨr ɨpka wuwenonj.