Search form

Luk ma Peba 5:8

8Ɨ re Simon Petro onggɨtyam mɨle yɨr yongonj, ton ket sap otendonj Yesum wɨpɨnd ukoi b'ɨsnawa kɨma, ɨ yindonj da, “Yonggyam! Ewaikite kor pɨlke! Nokɨp kon re negɨr mɨle rɨga en.”