Search form

Luk ma Peba 5:9

9Mop nokɨp ton dɨde komkesa rɨga yana kɨma re ton yɨpand wɨko yomnɨko kabum ɨwɨkam, kɨd kesa na auto onggɨtyam jogjog kabum map rɨna re ton ewɨkto.