Search form

Luk ma Peba 6:1

Ju Rɨga waina Wɨram dɨde Yɨr Opmitena Bibɨrɨm Yonggyam Yesu

(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)

1Ɨ yɨpa Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd Yesu Tina b'auyaena rɨga kɨma wit sopapu yuru nata yikonj. Ɨ Tina b'auyaena rɨgap kea wit kolkak utouka eyento dɨde yɨm ke ɨimɨka eyento gɨm uwakurkam, ngɨrpu ton wit kɨp auto.