Search form

Luk ma Peba 6:12

Yesu Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Abagenjinonj

(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)

12Ɨ onggɨt wɨn wɨngɨrɨnd Yesu yikonj yɨpa dor wa yɨr opmitam, ɨ ademb de Ton sɨwɨny pɨnpɨn Godɨm pɨlwa yɨr opmitenonj ngɨrpu yɨsparonj.