Search form

Luk ma Peba 6:13

13Ɨ re bibɨr pɨtapɨta auka yikonj, Yesu Tina b'auyaena rɨga ara emokinonj, towa wɨngɨrɨnd twelp (12) rɨga abagɨkinonj, ɨ kwa ten nyɨ aekinonj da Tina ɨtmɨkitijog rɨga.