Search form

Luk ma Peba 6:17

Yesumna B'ogɨl Omna Yɨt dɨde So Erka Yɨt

(Mat 4:23–5:12)

17Ɨ Yesu ket Tina ɨtmɨkitijog rɨga kɨma paga etaeta yikonj. Ɨ re ket Ton ket onyitonj wawa pɨpmetɨnd, ma yɨpa kɨma Tina b'auyaena rɨga bobo na de wekenonj, ɨ dɨde ma sobijog rɨgata rɨgata na wuwenonj komkesa Yuda eriya ke, ɨ Yerusalem taun ke, ɨ dɨde sɨpa gatabɨnd Tiro ake Sidon eriya ke.