Search form

Luk ma Peba 6:18

18Ɨ rɨga wuwenonj re Tina yɨt utkunda mana ɨ dɨde towaina kopa ke ɨsakenda mana. Ɨ kwa yepiya re negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga ke b'ɨdgotnena yokateneno, Yesu kea ten Tina danda ke esakenjinonj.